Supervisor uddannelsens opbygning

Formål

Supervision og reflekterende processer udgør både en stor del af efteruddannelsesbehovene samt en stor del af opkvalificeringskravene til medarbejdere, der arbejder med mennesker.

Brugen af supervision og andre reflekterende processer giver en enkel adgang til de komplekse og usynlige problemstillinger, der ofte kendetegner arbejdet med større organisationer, samtidig med at den fastholder den enkelte medarbejder som medskabende både i processen og i organisationens drift og vision.

Ramme og format

Teorierne i uddannelsen er forankret i henholdsvis systemiske/social-konstruktivistiske og i eksistentielle/fænomenologiske perspektiver. Praksis udspiller sig i et erkendelses -og oplevelsesbaseret læringsrum, hvor deltagerne konkret får mulighed for at omsætte teori og egen erfaringsudvikling til et nyttigt professionelt arbejdsredskab.  

Foruden oplæg og teoretisk gennemgang vil der være demonstrationer med emner fra deltagernes eget arbejdsliv. Da opstillingsmetoderne består af teori, metodik, men i høj grad også af facilitators evne til at favne kompleksiteter, dybde, menneskelig indsigt og åbenhed, trænes dette løbende gennem alle moduler. 

Der inviteres erhvervsfolk ind udefra til live sessioner. 

Læringsmål  

Læringsmålet er, at give deltagerne en grundlæggende indføring i supervisionsteorierne og dens metoder med særlig fokus på implementering af systemisk organisationsopstilling: 

 • At deltageren påbegynder en integrationsproces for liveti retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og svagheder i forhold til at supervisere.
 • At der opnås et fagligt fundament, som sikrer at supervisor anvender den nødvendige og grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage opgaven som supervisor.
 • At der opbygges et fagligt overskud på baggrund af fortrolighed med den arbejdsform, der karakteriserer metoderne.

Moduloversigt

 

MODUL 1: Introduktion til Supervision. Relation, funktion og  den professionelle samtale 

At opøve færdigheder i supervision er som at lære at binde sine sko. Forklar lige én som ikke kan det, hvordan! Prøv det en gang! Du vil opdage at det lærer man bedst ved at prøve det igen og igen. Noget lignende kan siges om supervision. Det kræver prøvning og atter prøvning. 

Første modul omhandler den grundindstilling til det vi er fælles om, nemlig at få skabt et lærings- og udviklingsrum, ”et limbisk resonansfelt”. Supervisionsprocessen, dens struktur og dens flow vil blive beskrevet, samt en introduktion til de forskellige roller og funktioner, som er i spil under supervisionen, samt relevant litteratur. 

Temaer:

 • Supervision som fagområde
 • Supervisionsbegrebet og det superviserende møde
 • Supervision som professionel samtale
 • Den nærværende og anerkendende kontakt
 • At skabe relationer og nærvær
 • Samtale og samtale om samtale. Et metaperspektiv
 • Åbenhed og afgrænsning i supervisionsrummet
 • Supervisors rolle og aktivitet
 • Interventionsformer
 • Matrikel-parathed
 • Rammer, etik og faser i supervisionen
 • Individuel supervision Gruppe supervision
 • Helikopter perspektiv, rammer og struktur
 • Domæneteori
 • Individuel ift gruppesupervision
 • Rollen som supervisor til forskel fra andre roller som fx coach, mentor, terapeut o.l.
 • At facilitere andres læringsprocesser – etik og ansvar
 

 

MODUL 2: Interviewet 

Interviewet kan opleves som den mest udfordrende opgave i supervisionen. Det skal dette modul afhjælpe. Interviewet har to hensigter; en afklarende og en perspektiverende. Dertil kommer spørgsmålstyperne med deres baggrundantagelse og hensigt, så målet er en metamodel til supervisor, så hun kan holde ramme og retning i interviewet.  

Temaer

 • Metode og modeller
 • Spørgsmålstyper
 • Hensigt og forforståelse
 • Håndtering af følelsesladede situationer i supervisionen
 • Træning 
 

 

MODUL 3: Det reflekterende team 

Det reflekterende team har en hjælpe funktion for supervisor. At være “reflekterende team” har til hensigt at fremkomme med ideer, hypoteser, inspiration, at kunne se muligheder (ikke løsninger), som den der befinder sig i supervisionen (og supervisor selv) ikke umiddelbart er i stand til at se – måske fordi hun selv er en del af det der foregår. Der er her tale om, at man af og til ikke kan “se skoven for bare træer”, når man selv er en del af det der foregår, og dermed har brug for hjælp fra andre til at reflektere over hvilke muligheder der kunne være for at komme videre i samtalen eller handlingen.  

Temaer

 • Refleksion; teori og praksis
 • Forviklinger
 • Aktiv lytning 
 • Træning
 

 

MODUL 4: Introduktion til metoden ”Systemisk Opstilling” som et værktøj for supervisor. 

De af jer, der allerede arbejder med refleksive processer vil hurtigt opdage, hvilken gevinst der er ved brugen af systemisk opstilling. Ligesom de, der bliver inviteret ind i supervisionsrummet vil opleve et levende læringsrum, som få andre praksisformer kan levere. Deltagelsen som repræsentant i en supervisionsopstilling er en helt anden den tidligere, hvor man deltog i et reflekterende team. 

Opstillingsmetoden har rødder i såvel den systemiske tradition, i fænomenologien som i den humanistiske tilgang. Ved at benytte opstilling i supervision har vi fokus på relations-geografien, afstand og retning, og ved det fokus får vi hurtig adgang til informationer om sammenhænge og dynamikker, som andre metoder ikke kan give. Et 3-dimensionelt billede. Repræsentant-perception, som også er brugt i reflekterende teams, er det reflekterende team her repræsentanter, som er opstillet i en konfiguration. Eksternalisering af den indre version, som nu står stillet op foran én, gør det muligt at indsamle information, som sætter virkeligheden i et helt nyt og klarere lys og dermed skaber nye ressource fulde fremtidsperspektiver for klienten. Sagt på en anden måde, denne konfiguration afslører sammenhænge, mønstre og forviklinger, som ofte opstår, når flere parter og instanser er involveret i en kompleks arbejdsmæssig sammenhæng. 

Temaer

 • Fænomenologisk og systemisk teori
 • Ligheder og forskelle
 • Den ikke videndes position
 • The Knowing Field
 

 

MODUL 5:  Udfordringer, konflikt og supervision, når der er meget på spil  

Supervision med en ekstern supervisor er et vigtigt bidrag til organisationens vækst.

Vi kan her arbejde med spørgsmål om centrale forhold for en organisations liv er implementeret i kulturen. Hvis ikke kommer konflikter op til overfladen i løbet af kort tid, og vil forstyrre processen, indtil det er bragt i orden. 

Temaer

 • Systemisk parkering
 • Balance mellem privat, personligt og fagligt
 • Identifikation af særlige fokusområder
 • Faciliterende supervisionsmetoder
 • Kontakt forhold og relationer i grupper. Opbygge alliance.
 • Forskelle og ligheder
 • Overføring og modoverføring i supervisionsrummet
 • Håndtering af grupper
 • Afdækning af ubevidste processer, fx når to systemer konfluerermed hinanden i snitfladen mellem familie- og organisation og herved kvalificerer supervisors systemiske opmærksomhed. 
 • Forhandling og genforhandling af kontrakt.
 • Etiske overvejelser 
 • Supervisionens egen begrænsning
 • Eklektisk tilgang
 

Med forbehold for enkelte ændringer.